Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » О суду » Судска управа » О судској управи

О судској управи

Послови судске управе су послови који служе вршењу судске власти. Тим пословима обезбеђују се услови за правилан и благовремен рад и пословање суда.

Под пословима судске управе сматрају се послови унутрашње организације одређени законом, Судским пословником, а нарочито:

 • уређивање унутрашњег пословања у суду;
 • позивање и распоређивање судија поротника;
 • послови везани за сталне судске вештаке и тумаче;
 • разматрање притужби и представки;
 • вођење статистике и израда извештаја;
 • извршење кривичних;
 • финансијско и материјално пословање суда;
 • овера исправа намењених употреби у иностранству;
 • стручни послови у вези са остваривањем права, обавеза и одговорности судског особља у суду;
 • доношење општих и појединачних аката који се односе на систематизацију, унутрашњу организацију, радне односе и друге опште акте којима се уређују односи у суду;
 • послови у вези са стручним усавршавањем и обуком судија и судског особља;
 • послови управљања судским зградама и непокретностима које се додељују суду на коришћење;
 • послови у вези са наплатом судских такси;  
 • и други послови везани за унутрашњу организацију и пословање суда када је то одређено законом или општим актом суда.

Судску управу Основног суда у Ужицу чине

Председник суда, који руководи пословима судске управе, Секретар суда и Управитељ писарница.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@ 2011. Основни суд Ужице