Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » Судски поступци » Ванпарнични и оставински поступак » Оставински поступак

Оставински поступак

Основни суд у Ужицу је месно надлежан за расправљање заоставштине оставиоца који је у време смрти имао пребивалиште односно боравиште на територији града Ужица и општина Бајина Башта и Чајетине.

У оставинском поступку суд утврђује ко је оставилац, ко су његови наследници, која имовина чини заоставштину, да ли је оставилац сачинио тестамент, уговор о доживотном издржавању или други наследно-правни уговор, да ли је оставио дугове и која права припадају наследницима и другим лицима из заоставштине.

Поступак се покреће достављањем смртовнице од стране надлежног матичара (по службеној дужности или на предлог странке). Поступак може да покрене и свако лице које има правни интерес да се расправи заоставштина оставиоца.

Предлог за покретање оставинског поступка треба да садржи ознаку суда коме се подноси, име и презиме оставиоца, имена и презимена и адресе наследника као и степен њиховог сродства са оставиоцем, имена и презимена других лица која полажу право на заоставштину, податке о томе шта чини предмет заоставштине, да ли је оставилац сачинио тестамент или уговор о доживотном издржавању, податке и потпис подносиоца предлога, као и одговарајућу документацију која се у фотокопији доставља уз предлог.


Као доказ о предмету заоставштине треба доставити:

  • доказ о имовини као што је нпр. лист непокретности који не сме бити  старији од 6 месеци, уговор о откупу стана, уговор о купопродаји или други уговор по основу кога је непокретност стечена, оставинско решење снабдевено клаузулом правоснажности (клаузулу и печат правоснажности на решење ставља орган који је решење издао), поседовни лист не старији од 6 месеци,
  • за оружје се доставља оружани лист или потврда од МУП-а,
  • за аутомобил се доставља саобраћајна дозвола или потврда од МУП-а уколико возило није регистровано,
  • за штедне улоге се доставља штедна књижица са фотокопијом прве 2 стране, фотокопија картице или потврде о предаји картице издаваоцу текућег рачуна,
  • чек од пензије или потврда Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за неисплаћене пензије,
  • потврда или уговор за акције.

Приликом достављања документације треба имати у виду да оставински суд може расправити само имовину која се води на оставиоца у тренутку смрти.

Сва наведена документација предаје се суду у фотокопији, а оригинал се доноси на расправу да би суд извршио увид и странкама одмах вратио оригинале.
За расправљање заоставштине оставински суд заказује рочиште и позива наследне учеснике према подацима из предлога.

Сем на рочишту за расправљање заоставштине, наследници наследничку изјаву могу дати пред сваким основним судом у одељењу правне помоћи.

Наследник може овластити и друго лице (пуномоћника који не мора бити адвокат) да у његово име да наследничку изјаву и то овлашћење мора бити оверено пред основним судом као и да садржи текст наследничке изјаве коју наследник даје, а постоји и могућност да се написана наследничка изјава овери од стране основног суда и достави суду који расправља заоставштину.

Оставински суд ће расправити заоставштину ако међу странкама нема спора у погледу правно релевантних чињеница, међутим уколико до спора о чињеницама од којих зависи њихово право дође, суд ће прекинути оставински поступак и упутити странку чије право сматра мање вероватним да покрене парнични поступак или поступак пред органом управе.

У оставинском поступку сви наследни учесници су дужни да презентирају суду потребну документацију до које наследни учесници не би могли другачије да дођу.

Злоупотреба процесних права од стране наследних учесника повлачи законску санкцију у виду новчаног кажњавања коју суд изриче када оцени да неко од наследних учесника теже злоупотребљава своја процесна права.

Сви наследни учесници дужни су да пред судом говоре истину која пре свега подразумева пријављивање свих законских наследника и пријављивање све имовине оставиоца. За давање лажног исказа кривично се одговара.

У случају постојања уговора о доживотном издржавању законски наследници који сматрају да су овим уговором повређени у својим правима у оставинском поступку могу доћи до примерка овог уговора и добити уверење о именовању законских следбеника оставиоца, што им је неопходно ради евентуалног вођења парничног поступка за поништај уговора.

У оставинском поступку се може добити и уверење о томе ко су правни следбеници, које је често неопходно да би се наставио неки започет парнични поступак или да би се покренуо неки поступак у вези са утврђивањем права законских наследника или неких других лица на одређеној заоставштини.

Потребна документација: Наведена је и у брошури Оставински поступак

Контакт за додатне информације:

Ванпарнична и оставинска писарница овог суда
Уписничар ове писарнице је : Милан Ковачевић
Седиште суда у Ужицу, соба бр.44, 2 спрат
Тел: 031/513-105 лок.130
Или писарница судске јединице у Бајиној Башти

Додаци:

Овде можете преузети образац Предлог за покретање оставинског поступка

@ 2011. Основни суд Ужице