Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » Судске писарнице » Парнична писарница

Парнична писарница

ПAРНИЧНА ПИСАРНИЦА

Странка у парничној писарници овог суда може да се информише о:

  • броју предмета,
  • имену судије коме је предмет додељен у рад,
  • свим информацијама о кретању предмета,
  • може извршити увид у предмет,
  • молбом затражити препис или фотокопију писмена које се налази у списима,
  • добити потврду да није покренут спор за развод брака,
  • добити потврду правоснажности и извршности сваке судске одлуке,
  • информације везане за рочишта, који судија поступа у предмету, да ли је урађена пресуда могу изузетно добити грађани ван Ужица путем телефона.
Разгледање и фотокопирање списа:

Разгледање списа врши се у канцеларији – писарници бр.33 на 2. спрату зграде у периоду од 10.00 – 14.00 часова, сваким радним даном.
За фотокопирање свих судских списа потребно је одобрење поступајућег судије.
Захтев за фотокопирање списа износи 70,00 динара, и по свакој страници још 20,00 динара.
Захтев за разгледање завршених предмета односно архивираних предмета плаћа се   390,00 динара. Поред ове таксе плаћа се и 20,00 динара по свакој фотокопираној страници.

Контакт - додатне информације

Уписничари парничне писарнице: Славица Драшкић, Наташа Радовић и Славица Милојевић, соба бр. 33
За фотокопирање задужен је архивар: Никола Станојевић
Радно време са странкама: од 10:00 до 14:00
локал: 120

Додаци

Образац  Молба за издавање преписа 

 

ПИСАРНИЦА РАДНИХ И БРАЧНИХ СПОРОВА

Странке из Ужица путем телефона могу да добију само информације о датуму рочишта, док странке ван Ужица могу и друге информације добити путем телефона.
Радно време са странкама: од 10:00 до 14:00 часова.

Контакт - додатне информације

Уписничар радних спорова: Ковиљка Лазаревић
Соба број 44, 2 спрат у седишту суда
Локал 130

@ 2011. Основни суд Ужице