Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » Судске писарнице » Пријем и овера

Пријем и овера докумената

  • Пријем поште
  • Пријем осталих захтева
  • Апостиле
  • Таксе

Пријем поште

Сви поднесци, тужбе, жалбе, документација за покретање оставинских поступака, и разна друга писмена која су упућена овом суду, путем поште, отварају се у  канцеларијама за пријем и оверу писмена. Та канцеларија се у седишту суда налази у приземљу зграде, соба број 17, а у судској јединици Бајина Башта у просторији бр. 1. Поменута писмена у наведеним канцеларијама могу се предати и непосредно.


Приликом пријема писмена службеник суда дужан је да странци на њен примерак стави пријемни печат суда.

Сва примљена документација у суд се истог дана разврстава и прослеђује писарницама, где се документа обрађују и прослеђују даље на поступање.

У зависности од врсте поднеска који се предаје зависи да ли се плаћа судска такса приликом њихове предаје или не.

Код предаје докумената, који су напр. доказ у поступку или поднесака није потребно платити никакву таксу.

Неопходно је да странке своје поднеске, ургенције и остала писмена сачине уредно.

Контакт - додатне информације:

Канцеларије за пријем и оверу писмена:
у седишту суда у Ужицу, соба бр.17, приземље зграде,
у судској јединици Бајина Башта у просторији бр. 1,
Радно време: 7:30 – 15:30

 

Пријем осталих захтева 

У канцеларији за пријем и оверу предају се и други захтеви као што су молбе за издавање разних уверења. 

 

 

Поступак овере потписа, рукописа и превода

Апостиле


Апостиле је печат овере за исправе издате на подручју овог суда а намењене су за употребу у иностранству.

Ради ове овере неопходно је поднети : 2 примерка исправе намењене за употребу у иностранству и доказ о плаћеној такси. Један примерак извршене овере задржава суд, ради архиве.

Такса за овере у овом поступку наплаћују се према Закону о судским таксама а ради правилне уплате таксе потребно је  контактирати судску управу овог суда.

Ако се домаћа исправа оверава ради употребе у иностранству, најпре се врши овера апостиле те исправе,  потом се врши превод код овлашћеног судског преводиоца, а након тога се у судској управи добија потврда да је превод извршио овлашћени судски преводилац.

Ако се превод врши са страног језика ради употребе у домаћој земљи, најпре се врши превод од стране овлашћеног преводиоца а потом се врши овера апостиле.

Овера Апостиле врши се: у седишту суда у судској управи, код секретара суда Александре Дамљановић-Деспотовић, соба бр.34, 2 спрат или у судској јединици у Бајиној Башти у ком случају уместо председника суда те овере потписује заменик председника суда у тој судској јединици.

Контакт - додатне информације:
Судска управа – Секретар суда Александра Дамљановић-Деспотовић
Тел. 513 – 104
Локал 112

@ 2011. Основни суд Ужице