Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » Судски поступци » Ванпарнични и оставински поступак » Продужење родитељског права

Продужење родитељског права

Овај поступак се покреће по захтеву члана породице (то може бити члан уже или шире породице), по службеној дужности на предлог органа старатељства односно Центра за социјални рад или по предлогу једног или оба родитеља.

Неопходно је приложити следеће доказе:

  • извод из матичне књиге рођених за лице на које се предлог односи ,
  • медицинску документацију на име истог лица.

Такса у висини од 390,00 динара плаћа се само ако предлог подноси странка, дакле иста се не плаћа ако се поступак покреће по службеној дужности.

Контакт - додатне информације

Ванпарнична писарница

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@ 2011. Основни суд Ужице