Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » Судске писарнице » Разгледање списа

Разгледање списа

Странке у поступку и њихови пуномоћници могу разгледади списе тако што ће се обратити непосредно водиоцу одговарајућег уписника (кривичног, парничног, ванпарничног, оставинског или других уписника) или уз поднету молбу у писарницама задуженим за дату врсту предмета.

Странке могу, да прегледају, фотокопирају, и преписују списе код којих је поступак у току у свако време, осим три дана пре заказаног рочишта, уколико би се тиме ометала припрема суђења.

Странке могу да прегледају списе и у писарници судске јединице Бајина Башта.

Уколико се писменом молбом захтева разгледање списа предмета, обавештење о месту и времену прегледања списа, биће достављено, односно саопштено странци најкасније у року од 24 сата од пријема захтева, на погодан начин.

Странке прегледају и преписују списе на за то одређеном месту и под надзором судског особља у писарници, а могу захтевати фотокопирање целог списа или појединих делова списа.

По правноснажном окончању поступка дозволу за прегледање списа даје Председник суда.

Ако се молба односно захтев за прегледање, фотокопирање и преписивање списа односи на информацију од јавног значаја, о захтеву одлучује Председник у року од 15 дана од дана пријема захтева, у складу са посебним законом, Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Приликом усменог или писменог захтева односно молбе за разгледање списа странка је дужна да наведе број предмета.

Разгледање списа у седишту суда врши се у писарници, соба бр.33 од 10,00 до 14,00 часова сваким радним даном.

За фотокопирање судских списа потребно је одобрење судије.

Такса за фотокопирање списа износи 70,00 динара за молбу и 20,00 динара по свакој страници.

Контакт - додатне информације:

Кривична писарница
Парнична писарница
Писарница радних, брачних, оставинских и осталих ванпарничних предмета         

Додаци:

Овде можете преузети образац Молба за издавање фотокопије списа

 

 

 

 

@ 2011. Основни суд Ужице