Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » О суду » Судска управа » Судски пословник

Судски пословник

Судским пословником прописују се унутрашње уређење и рад судова. Доноси га Министар правде уз претходно прибављено мишљење председника Врховног касационог суда. Тренутно важећи Судски пословник објављен је у "Службеном гласнику РС" број 110 од 28.12.2009.године са изменама и допунама бр. 70/2011, 19/2012, 89/2013, 96/2015, 104/2015, 113/2015 - испр., 39/2016, 56/2016, 77/2016, 16/2018, 78/2018, 43/2019, 93/2019 и 18/2022.

Применом Судског пословника (у даљем тексту: Пословник) обезбеђује се уредно и благовремено обављање послова судске управе и других послова важних за унутрашњу организацију и рад суда.

Унутрашња организација и рад суда одвојени су од суђења и обухватају управне, административне, техничке, стручне, информационе, финансијске и остале пратеће послове значајне за судску власт. Ови послови организују се тако да суд своју функцију врши законито, благовремено и ефикасно, како би се странкама олакшало обављање послова у суду са што мање трошкова.

О спровођењу и правилној примени Пословника стара се председник суда (у даљем тексту: председник) издавањем наредби и упутстава, а примену Пословника надзире Министарство правде преко лица овлашћеног за надзор.

Министарство правде преко лица овлашћеног за надзор контролише обављање послова судске управе, поступање у предметима у прописаним роковима, поступање по притужбама и представкама, канцеларијско пословање у суду и друге послове везане за унутрашњу организацију и рад суда.

Надзор се обавља прибављањем извештаја од Председника или непосредним увидом. У суду се нарочито контролише примена Пословника, поступање у роковима и поступање по притужбама.

После обављеног надзора, лице овлашћено за надзор сачињава записник о извршеном надзору којим констатује уочене недостатке који доставља председнику суда у коме је вршен надзор, председнику непосредно вишег суда, председнику Врховног касационог суда и министру надлежном за послове правосуђа. Председник непосредно вишег суда у року од 30 дана од дана пријема записника о извршеном надзору, обавештава председника Врховног касационог суда и министра о мерама предузетим да се уочени недостаци отклоне, роковима за отклањање недостатака, као и о разлозима због којих су недостаци и пропусти настали.

Судским пословником пре свега прописано је:

 • уређење и рад одељења и осталих унутрашњих јединица суда,
 • рад заједничке седнице одељења и седнице свих судија,
 • обавештавање јавности о раду суда,
 • вођење поступка и достављање одлука на језицима националних мањина,
 • пружање правне помоћи и одржавање судских дана,
 • пружање међународне правне помоћи,
 • евидентирање, позивање и распоредивање судија поротника,
 • приправничка пракса,
 • поступање судског особља са странкама,
 • вођење уписника и помоћних књига,
 • поступање са списима,
 • поступање по представкама и притужбама,
 • вођење статистика и израда извештаја о раду,
 • наплата новчаних казни, трошкова кривичног поступка и одузете имовинске користи,
 • поступање са судским депозитима,
 • увођење заједничких служби у местима са више судова и других правосудних органа,
 • одевање судија, судског особља, странака, других учесника у судском поступку и свих који своје послове обављају у суду, као и друга питања уређења и рада суда.

 

@ 2011. Основни суд Ужице