Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » Судски поступци » Кривични поступак » Таксе

Таксе у кривичном поступку

Таксе за поднеске

  • За приватну тужбу и противтужбу плаћа се  980 динара
  • За предлог за повраћај у пређашње стање плаћа се 590 динара
  • Захтав за понављање кривичног поступка плаћа се 590 динара
  • За жалбу против пресуде и жалбу против решења којима се изриче судска опомена плаћа се такође 590 динара

Напомене:
Ако се кривични поступак води заједнички по више предмета нема утицаја на таксу то што са један поднесак односи на више приватних тужилаца или више окривљених или што поднесак подноси више приватних тужилаца или окривљених или што поднесак обухвата више дела једног окривљеног.

За поднесак којим се кривични поступак проширује на друга кривична дела, истог окривљеног, за која се гони по приватној тужби, плаћа се такса из става 1. овог тарифног броја.

За поднеске који нису наведени у овом тарифном броју, као и прилоге уз поднеске, не плаћа се такса.

 

Одлуке

За пресуду и решење којим се изриче судска опомена плаћа се по 650 динара а за остала решења којим се поступак окончава плаћа се 325 динара.

Опомена за налог за плаћање таксе на наведене одлуке плаћа се 260 динара.

Напомене:
Такса на пресуду плаћа се само једном без обзира на број приватних тужилаца и број кривичних дела која су обухваћена једном пресудом.
Ако су за више кривичних дела једног истог учиниоца услед раздвајања поступка донете посебне пресуде од истог суда, плаћа се такса само једанпут.
Ако је пресудом одбијена тужба због ненадлежности суда, урачунаће се плаћена такса за ову пресуду и такса на пресуду надлежног суда, али ако је такса која се у рачунава већа, вишак се неће вратити. Ако се пресуда услед жалбе, предлога за повраћај у пређашње стање или понављање кривичног поступка укине, урачунаће се такса плаћена за укинуту одлуку у таксу за нову одлуку.

 

 

 

@ 2011. Основни суд Ужице