Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » Судски поступци » Ванпарнични и оставински поступак » Ванпарнични поступак

Ванпарнични поступак

 • Покретање и вођење поступка
 • Давање наследничке изјаве у оставинском поступку који се води пред неким другим судом
 • Састављање судског завештања (Тестамента)
 • Депоновање завештања (тестамента) у суду
 • Овера уговора одоживотном издржавању
 • Потврда да лице није лишено родитељског права
 • Дозвола за склапање брака међу малолетницима
 • Отварање судског депозита
 • Тапије
 • Пренос тапије
 • Деоба зједничке имовине
 • Уређење начина коришћења
 • Уређење међа
 • Накнада за експроприсану имовину
 • Предлог за доношење решења којим се замењује уговор о откупу стана
 • Предлог за доношење решења којим се замењује уговор о закупу
 • Лишење пословне способности
 • Продужење родитељског права
 • Задржавање у здравственој организацији за обављање делатности у области неуропсихијатрије
 • Хипотека - извршна вансудка (добровољна)
 • Таксе у ванпарничном поступку
 • Излазак суда на лице места – таксе.

Судије извршног и ванпарничног одељења су:

 1. Судија Словенка Поповић – прво веће,
 2. Судија Вера Петаковић – друго веће,
 3. Судија Будимир Лакићевић – треће веће.

Судијски помоћници у парничном, извршном и ванпарничном одељењу су Мирјана Филиповић, Бранко Ђерић, Бранко Вукомановић, Владимир Митровић, Јелена Радојевић, Милица Мирјачић и Војин Јосиповић.

 

Покретање и вођење поступка

На овој страници можете добити информације о свим ванпарничним поступцима који се покрећу пред судом, као и списак потребне документације за покретање појединих поступака.

У ванпарничним предметима у којима је странци потребна правна помоћ, странка се упућује на службу правне помоћи или адвоката.

Ванпарнични поступак покреће се предлогом правног или физичког лица или предлогом надлежних органа.

Физичка лица могу започети поступак подношењем предлога у писаној форми са потребним пратећим поднесцима.

Предлог овлашћеног предлагача треба да садржи све што је Законом о парничном поступку предвиђено за тужбу (мора да буде јасан, читак, да садржи све релевантне цињенице, јасан захтев-предлог, адресе пребивалишта свих учесника у поступку који се иницира, као и потпис и тачну адресу самог предлагача-подносиоца).

За поједине стандардне ванпарничне поступке странка сама може сачинити предлог или попунити одговарајући формулар који постоји у суду док се за сложеније поступке мора обратити адвокату или служби правне помоћи.

Службеници Основног суда у Ужицу нису овлашћени за давање правног савета везаног за припрему и писање предлога за покретање ванпарничног поступка.  Законом је регулисано да се странка у оваквим случајевима може обратити адвокатима или служби правне помоћи.

У ванпарницном поступку одлуке се доносе у облику решења.

Правни лекови:

Редован правни лек против одлука донетих у ванпарничном поступку је Жалба против решења донетог у првом степену. Жалба се може изјавити у року од 15 дана од дана пријема преписа решења, ако Законом о ванпарничном поступку или другим законом није друкчије одређено.

Обавезни део сваке судске одлуке је поука о правном леку, која се налази на крају одлуке и садржи податке о томе да ли је жалба дозвољена и у ком року.

Жалба задржава извршење решења, осим ако Законом о ванпарничном поступку или другим законом или одлуком суда није друкчије одредено.

У ванпарничном поступку, првостепени суд је овлашћен да, поводом жалбе, сам новим решењем преиначи или укине своје раније решење, ако се тиме не вређају права осталих учесника поступка, који нису изјавили жалбу, а заснована су на том решењу.

Уколико првостепени суд по жалби не преиначи, односно не укине своје решење, дужан је да жалбу заједно са списима предмета на решавање достави другостепеном суду а то је Виши суд у Ужицу.

Ванредни правни лекови се, под условима предвиденим законом, примењују против правноснажних судских одлука које се не могу нападати жалбом као редовним правним леком.

ПРОЦЕСНИ ЗАКОНИ:

Закон о ванпарничном поступку,
Закон о парничном поступку,
Закон о извршном поступку.

Контакт - додатне информације:

Ванпарнична и оставинска писарница овог суда
Уписничар ове писарнице је : Ковиљка Лазаревић

Седиште суда у Ужицу, соба бр. 44, 2 спрат
Тел: 031/513-105 лок.130
или писарница судске јединице у Бајиној Башти.

@ 2011. Основни суд Ужице