Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » Судски поступци » Извршни поступак

Извршни поступак

  • Извршење у кривичним стварима
  • Извршење у грађанским стварима

 

Извршење у кривичним стварима

Након пријема извршне судске одлуке покреће се поступак за извршења изречене казне.

Осуђено лице може молбом тражити одлагање извршења изречене казне, у року од три дана од дана пријема налога за ступање на издржавање. Уз молбу се обавезно достаљају докази о разлозима одлагања на које се окриљени позива. О тој молби одлучују председник суда у року од три дана од дана пријема молбе.

Такса за молбу за одлагање износи 590,00 динара, а за решење којим је одлучено о молби 980,00 динара.

Опомена у случају неплаћања описаних такси износи 300,00 динара.

Осуђени има право жалбе на одлуку по молби, у року од три дана од дана пријема решења председнику Вишег суда у Ужицу, а преко овог суда.

Основни суд у Ужицу надлежан је за покретање поступка извршења кривичних санкција за осуђена лица која имају пребивалиште на територији града Ужице и општина Бајина Башта и Чајетина.

Контакт - додатне информације:

Судска управа овог суда:
Референт Милица Дамљановић
Соба бр.34, 2 спрат,
Телефон 031/513-105 локал 112.

 

Извршење у грађанским стварима

Поступак у коме судови и јавни извршитељи принудно намирују потраживања извршних поверилаца заснована на извршним и веродостојним исправама (извршни поступак), поступак обезбеђења потраживања, као и положај јавних извртшитеља регулисан је Законом о извршењу и обезбеђењу који је ступио на снагу 01. јула 2016.године а исти можете преузети овде.

 

 

@ 2011. Основни суд Ужице