Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » О суду » Судијски приправници

Судијски приправници и волонтери

Судијски приправник

Према Закону о уређењу судова за судијског приправника прима се лице које је завршило правни факултет и испуњава опште услове за рад у државним органима.

Судијски приправник прима се у основни, виши, привредни и прекршајни суд.

Првенство имају кандидати који су правни факултет завршили са високом просечном оценом.

При пријему судијских приправника нарочито се води рачуна о националном саставу становништва, одговарајућој заступљености припадника националних мањина и познавању стручне правне терминологије на језику националне мањине, који је у службеној употреби у суду.

Према важећем Судском пословнику (,,Сл. гласник РС,, бр.110 од 28.12.2009.године са изменама и допунама бр. 70/2011, 19/2012 и 89/2013, 96/2015, 104/2015, 113/2015 - испр., 39/2016, 56/2016, 77/2016, 16/2018, 78/2018, 43/2019 и 93/2019) судијски приправник упознаје се са предметима које му додели судија, прати суђења и усавршава се у складу са програмом обуке прописаним од стране институције надлежне за обуку у правосуђу и актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у суду.


Радни однос судијског приправника

Судијски приправник прима се у радни однос на три године.

Судијски приправник који је на правосудном испиту оцењен са "положио са одликом" прима се у радни однос на неодређено време, у звању судијског сарадника.

 

Волонтер

Дипломирани правник може бити примљен на обуку у суд ради стицања радног искуства и услова за полагање правосудног испита без заснивања радног односа (волонтер).

 

Обука

Програм обуке судијских приправника прописује институција надлежна за обуку у правосуђу, уз сагласност Високог савета судства.

Судијски приправника може одређено време бити упућен на обуку у други суд, државни орган или орган јединице локалне самоуправе.

 

@ 2011. Основни суд Ужице