Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » Вести и саопштења » Вести

24 Октобар 2017, ИНФОРМАЦИЈА ЗА МЕДИЈЕ

  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0f/Coat_of_arms_of_Serbia_small.svg/330px-Coat_of_arms_of_Serbia_small.svg.png                
  РЕПУБЛИКА СРБИЈА
  OСНОВНИ СУД
  Су VIII-42-67/2017
  Дана 24.10.2017. године
  УЖИЦЕ

  ИНФОРМАЦИЈА ЗА МЕДИЈЕ


  У уторак 24. Октобра 2017.године у Основном суду у Ужицу, одржана је коференција за новинаре, повом Дана отворених врата.

  Ова манифестација у Основном суду у Ужицу обележава се већ пету годину за радом. Ове године у складу са препорукама Врховног касационог суда, Министарства правде и Високог савета судства који подржавава одржавање ове манифестације, акценат је стављен на медицију, као алтернативни начин решавања спорног односа.

  Медијација је вансудски, алтернативни начин решавања спорног односа, у којем странке добровољно настоје да спорни однос реше путем преговарања, уз помоћ једног или више посредника-медијатора, који као треће неутрално и непристрасно лице, помаже странама да постигну споразум који је за обе стране прихватљив.

  Због тога су гости суда били и медијатори Славица Дуњић, Драгана Петровић, Владан Јовановић и Драгиша Вуковић.

  Медијатор Драгиша Вуковић је истакао да се поступак медијације може покренути у спорним односима у којима стране могу слободно да располажу својим захтевима, као што су имовинскоправни, радни, породични и потрошачки спорови, али и у други у којима посредовање одговара природи спорног односа. Улога медијатора јесте пружање помоћи у преговорима странама  коришћењем специјалних техника и вештина да стране практично саме дођу до обострано прихватљивог решења. Медијацији се, како каже, може приступити пре и у току судског поступка, а њене предности у односу на судски поступак су бројне од којих је посебно указао на добровољност медијације, неформалност, брзину и законом прописану хитност тог поступка, као и да је тај поступак економичнији јер је од судког поступка јефтинији. Споразум који странке закључе у поступку медијације може имати исту правну снагу као и правноснажна одлука суда.

  Председник Основног суда у Ужицу Бранка Јанковић, навела је да Основни суд у Ужицу, као и други судови, има законом прописану дужност да странкама овог суда, као и осталим грађанима, пружи све потребне информације о могућности спровођења  медијације. У том циљу у овом суду основана је посебна  Инфо служба, која је од 01. октобра почела са радом и сваког радног дана је на располагађу грађанима. Информације се налазе и на сајту овог суда, а креиран је и већ се дистрибура и летак о медијацији.

  Основни суд у Ужицу за првих девет месеци 2017. године укупно је решио 13.782 предмета, што је довело до смањења укупног броја предмета у суду за готово 19 процената. Број нерешених предмета је са 10.891 од 01.01.2017. године смањен на 8.894 предмета на дан 30.09.2017. године и поред великог броја од 11.785 новопримљених предмета у истом периоду. Приоритет у раду имају предмети старији од 2 године, те је у истом периоду решено 5.625 старих предмета. У овом периоду остварен је висок укупни квалитет, а савладавање прилива било је готово 117%.

  Врховни касациони суд, на годишњем савету судија у Верњачкој Бањи, Основном суду у Ужицу доделио је признање за иновације, допринос унапређењу ефикасности и квалитета судског система Републике Србије у 2017.години. Ово признање суд је добио због напредног коришћења информационих технологија у комуникацији са странкама, у електронској комуникацији са подручним основним тужилаштвом и адвокатима, као и због увођења информационог екрана са подацима о свим рочиштима у суду на конкретан дан и могућности електронског наручивања различитих уверења које издаје суд.

  Награде и признања судовима Врховни касациони суд додељује једном годишње, у циљу промовисања ефикасности, квалитета и иновативности у раду и најбоље праксе у раду судова.

  Из Основног суда у Ужицу поручују да  ће и у будућности континурано радити на увођењу напреднијих и делотворнијих метода рада, којима ће се грађанима и корисницима услуга суда олакшати приступ суду и рад суда учинити ефикаснијим.

  Основни суд у Ужицу


  Контакт :
  Портпарол
  Основног суда у Ужицу
  Јелена Чуповић
  Моб. 064/8544167
  e-mail: jelena.cupovic@ue.os.sud.rs

@ 2011. Основни суд Ужице