Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » Судски поступци » Ванпарнични и оставински поступак » Давање наследничке изјаве у оставинском поступку који се води пред неким другим судом

Давање наследничке изјаве у оставинском поступку који се води пред неким другим судом

Ако се оставински поступак води пред неким другим судом странка у овом суду  може дати своју наследничку изјаву.


Давање наследничке изјаве


Ако се у некој страној земљи води оставински поступак а странка у поступку је из Србије, тада страни суд може путем замолнице захтевати од овог Суда да позове странку која ће дати наследничку изјаву.


У овом Суду странке могу дати наследничку изјаву и без позива суда пред којим се води оставински поступак.

У том случају потребно је да странка зна и наведе број предмета суда пред којим се расправља заоставштина.

Подношење молбе

Молба за давање наследничке изјаве предаје се у пријемним канцеларијама овог суда у седишту или у судској јединици у Бајиној Башти, уз доказ о уплати таксе.


Молба за давање наследничке изјаве може се предати сваког радног дана у периоду од 7,30 до 15,30 часова.


Потребна документација:

  • Молба за саслушање ради давања наследничке изјаве (формулар можете добити на информационом пулту у седишту суда и у пријемним канцеларијама)
  • Позив за заказану оставинску расправу пред другим судом,
  • Лична карта,
  • Доказ о уплати судске таксе у износу од 390,00 дин                           

жиро рачун бр. 840-29675845-66, позив на број 97  89-100


Контакт - додатне информације:

Информациони пулт овог суда, пријемне канцеларије и ванпарнична писарница.

 

 

 

 

 

@ 2011. Основни суд Ужице