Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » Судске писарнице » О судским писарницама

О судским писарницама

У Oсновном суду у Ужицу у седишту суда постоје кривична, парнична, извршна, и писарница радних, брачних, оставинских и осталих ванпарничних предмета.

Писарнице са странкама раде сваког радног дана од 10:00 до 14:00 часова.

Управитељ судских писарница је Милан Ковачевић, соба 44, 2 спрат, тел. 031/513-105 локал 130.

Осим извршне писарнице која се налази на првом спрату зграде овог суда у седишту суда, све остале писарнице налазе се на 2 спрату зграде.

Запослени у писарници старају се да се са предметима послује правилно, уредно и правовремено, а нарочито да се одржавају сви прописани или одређени рокови, да се отклони све што би сметало благовременом раду судији у предмету, а односи се на делокруг рада писарнице, да судијама на време буду предати сви предмети у рад чим стигне какав поднесак или извештај по коме треба донети одлуку, или предузети неку другу радњу.

Запослени у писарницама дају обавештења на основу података из уписника и списа. Обавештења се односе само на нужне податке о стадијуму поступка у коме се предмет налази и друге сличне податке.

Судском особљу није дозвољен разговор са странкама о правилности судских радњи или одлука или о вероватном исходу спора. Обавештења о стању у списима даваће се, у границама прописа, само лицима овлашћеним да разгледају списе.

Странке и њихови пуномоћници могу у писарницама разгледати и преписивати списе али само под надзором запослених у писарницама.

Поднесци и друга писмена странака могу се предати у кацеларијима за пријем и оверу (у седишту суда у приземљу зграде суда, соба број 17 и у судској јединици Бајина Башта у просторији бр. 1) у току радног времена суда. Ван редовног радног времена, као и у дане када се не ради, писмена из своје надлежности у вези притворских предмета и увиђаја, примају непосредно дежурне судије.

Запослени одређен за пријем писмена непосредно од странке не сме одбити пријем писмена упућеног суду.

Сву пошту примљену у затвореним омотима отвара запослени у писарници који је одређен за пријем. Пошиљку поверљиве природе и пошту упућену Председнику запослени предаје лично Председнику, без отварања. Пошту, која према спољној ознаци на омоту садржи изјаву последње воље, или се односи на претходни поступак, отвара надлежни судија. Новчана писмена и друге вредносне пошиљке отварају се комисијски.

Писарница самостално:

  • констатује правноснажност и извршност одлуке,

  • оверава потписе, рукописе и преписе, осим исправа намењених за употребу у иностранству,

  • даје обавештења на основу података из уписника и списа,

  • сачињавају службене белешке о кратким и важним саопштењима и изјавама странака и других заинтересованих лица о промени адресе, месту боравка и дану пријема одлуке када повратница или доставница није враћена, или када у њима није назначен дан доставе и слично,

  • прегледа службене листове у циљу утврђивања да ли су огласи у вези са појединим предметима објављени и ставља забелешку о томе ,

  • предузима одговарајуће мере да се новчане казне и трошкови поступка после издате наредбе суда уредно и брзо наплате,

  • прикупља податке потребне за брисање или опозивање условне осуде,

  • на захтев странке или трећих лица која учине вероватним свој правни интерес, и када је то прописима одређено, издаје се уверење о чињеницама о којима суд води службене евиденције. О садржају судских одлука, записника и других писмена у предмету, не издаје се уверење већ само препис тих писмена.

@ 2011. Основни суд Ужице