Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » О суду » Судска управа » Овлашћења и дужности

Овлашћења и дужности председника

Одлуком Народне Скупштине Републике Србије од 23.12.2020. године (објављена у Сл. Гласник РС број 153 од 23.12.2020. године), судија Лазо Ђоковић изабран је за Председника Основног суда у Ужицу.

Председник суда представља суд, руководи судском управом и одговоран је за правилан и благовремен рад суда.

Искључива овлашћења и дужности председника суда су: одлучивање о правима судија на основу рада, о радним односима судског особља када је то законом одређено, о удаљењу судије и судије поротника са дужности, о Годишњем распореду послова и одступању од Годишњег распореда послова, о одступању од редоследа пријема предмета.

Председник суда обезбеђује законитост, ред и тачност у суду, налаже отклањање неправилности и спречава одуговлачење у раду, одређује браниоце по службеној дужности након прибављања обавештења од службе Адвокатке коморе о томе који адвокат по редоследу са списка адвоката треба да буде постављен, стара се о одржавању независности судија и угледу суда.

Председник суда надзире рад судских одељења и служби прегледом уписника и помоћних књига, роковника и рочишта, сталним евидентирањима предмета чије решавање дуже траје, прибављањем извештаја и на други погодан начин, остварује сталан увид у рад суда као целине и предузима мере за законит, правилан, тачан и благовремен рад и врши друге послове одређене законом и Судским правилником.

Председник суда разматра притужбе странака и учесника у судском поступку који сматају да се поступак одуговлачи, да је неправилан или да постоји било какав утицај на његов ток, односно исход, и предузима одговарајуће мере у складу са законом.

Председик суда поступа у предметима извршења кривичних санкција, по приговорима ради убрзавања поступка, у предметима пружања међународне правне помоћи у кривичним и грађанским стварима, по приговорима на решења о одбијању јавних бележника да предузму службене радње и у другим случајевима предвиђеним овим актом, Судским пословником и законом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@ 2011. Основни суд Ужице