Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » Информатор

Информатор о раду Основног суда у Ужицу

Информатор о раду Основног суда у Ужицу сачињен је у складу са чл. 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени гласник PC", бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа ("Службени гласник PC", бр.68/10 ).

Сврха Информатора о раду Основног суда у Ужицу је да тражиоцима информација од јавног значаја омогући што ефикасније остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја, кроз упознавање са организациом структуром суда, радом, надлежношћу, овлашћењима и обавезама председника суда, распоредом послова судија, судијских помоћника и осталих запослених у суду, службама суда за поступање по захтевима грађана, овлашћеним особама тих служби, особи задуженој за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја, контакт телефонима и осталим информацијама од значаја за садржину, обим и начин остваривања права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја.

 

Овде можете преузети информатор.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@ 2011. Основни суд Ужице