Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » Питања и одговори

Питања и одговори

Како се врши и шта је потребно за оверу уговора о доживотном издржавању?

Овера уговора о доживотном издржавању врши се на основу захтева за оверу и свих доказа о власништву над имовином.

За оверу уговора о доживотном издржавању потребно је приложити захтев за оверу уговора, 6 примерака непотписаних писмених уговора доказ о власништву (фотокопије докумената као што су: уговор о откупу стана, извод из земљишних књига не старији од 6 месеци, остали документи којима се може доказати власништво

Када сте прикупили потребну документацију и припремили захтев за оверу уговора, документацију можете предати у пријемним канцеларијама овог суда.

У случају да лице које оверава уговор не може приступити у суд, потребно је поднети захтев за излазак суда на лице места, па ће се овера извршити ван зграде суда.

 

Како се покреће поступак за споразумни развод брака ?

Поступак за споразумни развод брака покреће се предлогом који мора да садржи:

1. споразум о вршењу родитељског права, у облику:
- споразума о самосталном вршењу родитељског права
- споразум о заједничком вршењу родитељског права
2. споразум о деоби заједничке имовине.

Споразум о самосталном вршењу родитељског права обухвата споразум о: поверавању заједничког детета једном од родитеља, висини доприноса за издржавање детета од другог родитеља и начину одржавања личних односа детета са другим родитељем.

Уз предлог за споразумни развод брака, који мора бити потписан од стране оба супружника, треба поднети и извод из матичне књиге венчаних, извод из матичне књиге рођених (за заједничку малолетну децу)

Доказе о заједничкој имовини
(фотокопије докумената као што су: уговор о откупу стана, власнички лист, саобраћајна дозвола, штедна књижица, потврда о неисплаћеним пензијама, потврда о акцијама, итд.)

 

Уколико имате неко питање, критику или сугестију пишите нам на адресу uprava@ue.os.sud.rs.

 

 

 

 

@ 2011. Основни суд Ужице