Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » Медијација

Медијација

У циљу потпуне обавештености грађана и странака о могућностима решавања спорних односа посредовањем у решавању спора – медијацијом у Основном суду у Ужицу основана је Инфо-служба за подршку алтернативном решавању спорова.

Шта је посредовање-медијација:

Медијација је вансудски, алтернативни начин решавања спорног односа, у којем странке добровољно настоје да спорни однос реше путем преговарања, уз помоћ једног или више посредника-медијатора, који као треће неутрално и непристрално лице, помаже странама да постигну споразум који је за обе стране прихватљив.

У којим споровима је могуће применити поступак  медијације:

Медијација се примењује у спорним односима у којима стране могу слободно да располажу својим захтевима, а нарочито у:

-имовинскоправним споровима чији је предмет испуњење обавезе на чинидбу,
-другим имовинскоправним споровима,
-у породичним споровима,
-у споровима из области заштите животне средине,
-у потрошачким споровима,
-као и у свим другим спорним односима, у којима посредовање одговара природи спорних односа и може да помогне њиховом разрешењу.

Када се може приступити медијацији:

Медијацији се може приступити пре и у току судског поступка, као и у току поступка по правним лековима или у току извршног поступка.

Ако се странке у току судског поступка сагласе да приступе решавању спора посредовањем уз застој судског поступка, поступак посредовања се покреће достављањем суду пред којим се води поступак споразума о приступању посредовању.

У том случају долази до застоја судског поступка, који може бити одређен само једном по овом основу и не може трајати дуже од 60 дана (чл.18 Закон о посредовању у решавању спорова), што је и рок у ком би требало да се тај поступка оконча.

Разлика између судског поступка и посредовања у решавању спорова-медијације:

СУДСКИ ПОСТУПАК

МЕДИЈАЦИЈА

 • ФОРМАЛАН
 • ЗА ТУЖЕНОГ ПРИНУДАН
 • ПО ПРАВИЛУ ЈАВАН
 • ИЗВОДЕ СЕ ДОКАЗИ
 • ФОКУСИРА СЕ НА ТАЧКЕ О КОЈИМА СЕ СТРАНКЕ НЕ СЛАЖУ
 • УТВРЂУЈЕ СЕ ПРАВО
 • СУДИЈА ДОНОСИ ОДЛУКУ
 • ДОНОСИ СЕ ПРЕСУДА
 • ДУГО ТРАЈЕ
 • СКУП ПОСТУПАК
 • НЕФОРМАЛАН
 • ДОБРОВОЉАН
 • ПРИВАТАН (ИСКЉУЧЕНА ЈЕ ЈАВНОСТ)
 • ПРЕГОВАРА СЕ
 • ФОКУСИРА СЕ НА ТАЧКЕ О КОЈИМА СЕ СТРАНКЕ СЛАЖУ
 • УТВРЂУЈУ СЕ ИНТЕРЕСИ
 • СТРАНЕ ДОНОСЕ ОДЛУКУ
 • ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ СПОРАЗУМ
 • ХИТАН ПОСТУПАК
 • ЈЕФТИНИЈИ ПОСТУПАК

 

Све додатне информације о могућностима решавања спора медијацијом можете добити у Инфо – служби овог суда за подршку алтернативном решавању спорова, непосредно у просторија суда - лице за контакт је Јелена Радојевић-судијски помоћник, путем тел. 031/513-104 од 10,00 до 14,00 часова и на е-mail: medijacija@ue.os.sud.rs.

Можете се обратити и Центру за медијацију при Адвокасткој комори Чачак, где је лице за контакт Јелена Бојић, тел. 032/327-142, е-mail: sekretar@advokatskakomoracacak.rs

Овде можете преузети унутрашње акте Основног суда у Ужицу:

Одлуку о формирању инфо-службе за подршку алтернативном решавању спорова

Упутство о начину приступа, систему рада и начину поступања "Инфо-службе за подршку алтернативном решавању спорова“

Летак – медијација

Најчешћа питања

@ 2011. Основни суд Ужице