Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » Притужбе странака

Притужбе странака

Притужбе се могу поднети у писаној форми и то:

  • Суду (непосредно или поштом);
  • Вишем суду;
  • Високом савету судства,
  • Министарству правде и државне управе РС – Одељењу за надзор у правосудним органима;

или усмено, заказивање пријема код Председника суда, преко судске управе и секретара суда.

Наиме, у складу са одредбама Закона о уређењу судова и Судског пословника странка или други учесник у поступку који сматрају да се поступак одуговлачи, да је неправилан или да постоји други утицај на ток и исход судског поступка, може поднети притужбу председнику суда пред којим се води поступак. Када странка поднесе притужбу, председник суда има обавезу да је размотри и о њеној основаности и предузетим мерама писмено обавести притужиоца у року од 15 дана од пријема притужбе.

Предмет притужбе не може бити сама одлука суда или прави став који је суд заузео, што се преиспитује у поступку по правним лековима, већ се притужба председнику суда може изјавити због одуговлачења поступка или других неправилности у поступку (нпр. неправилности код расподеле предмета судијама, одлагање расправа без разлога, трошкови вештачења, када суд не испоштује законске рокове за заказивање расправе или доношење одлуке или уколико суд не испоштује принцип хитног решавања одређених врста предмета).

Писмена притужба треба да буде насловљена „За Председника суда“, да у њој јасно буде означен број предмета на који се притужба односи, да буде потписана пуним именом и презименом и означена тачна адреса притужиоца, као и да се прецизно наведе разлог подношења притужби. Предње је неопходно навести да се поступак испитивања притужбе због недостајућих података не би непотребно одуговлачио.

У поступку разматрања поднете притужбе председник суда дужан је исту достави на изјашњење судији на кога се односи и да о основаности притужбе и предузетим мерама обавести подносиоца притужбе, као и председника непосредно вишег суда, у року од 15 дана од дана пријема притужбе.

Председник суда може да одбаци притужбу, у потпуности или у одређеном делу, ако утврди да подносилац злоупотребљава право на притужбу.

Сматраће се да подносилац притужбе злоупотребљава право на притужбу ако притужба има увредљиву садржину или ако поднесе притужбу исте или сличне садржине о којој је претходно одлучено.

Ако је притужба неразумљива, председник суда ће наложити подносиоцу да је уреди у року од осам дана од дана пријема налога, а ако подносилац то не учини, одбациће притужбу.

Уколико се притужба подноси преко непосредно вишег суда (односно Вишег суду у Ужицу), Високог савета судства или Министарства правде и државне управе РС, о основаности притужбе и предузетим мерама Председник суда обавештава и орган преко којег је притужба поднета.

 

Пријем код председника Основног суда у Ужицу поводом притужбе

Поводом притужбе која се односи на рад суда може се захтевати пријем код Председника суда, а преко судске управе и секретара суда. Пријем се може захтевати путем телефона на бр.513-104 или непосредно у судској усправи, соби 34, 2 спрат седишта суда.

Председник прима странке сваког петка у времену од 10,00 до 12,00 часова у просторији бр. 34.

* * *

Одељење за надзор у правосудним органима Министарства правде и државне управе РС у циљу веће информисаности грађана о праву на притужбу и лакшег приступа суду, сачинио је образац за странке које желе да поднесу притужбу на рад суда који је пропраћен и обавештењем о надлежностима правосудних органа за решавање по притужбама странака >>

Овде можете погледати летак Притужбе и жалбе за додатне информације

@ 2011. Основни суд Ужице