Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » Односи са јавношћу » Јавност у раду суда

Јавност у раду суда

Јавност у раду суда се остварује на следеће начине:
• објављивањем Информатора о раду суда у којем се налазе основни подаци о суду, његовој организацији, надлежности, распореду просторија, кућном реду, годишњем распореду послова, пријему странака, извештајима, статистици и др;
• истицањем времена, места и предмета суђења на видном месту испред просторије у којој ће се суђење одржати или на други пригодан начин;
• омогућавањем грађанима старијим од 16 година, и представницима медија, да присуствују главним расправама и претресима;
• омогућавањем фотографисања, снимања и јавног приказивања зграде и тока судског поступка у складу за позитивним законским прописима;

• давањем обавештења заинтересованим лицима и средствима јавног информисања о току судског поступка;
• објављивањем судских одлука; 
• оснивањем веб - презентације суда.

 

ФОТОГРАФИСАЊЕ И СНИМАЊЕ

Фотографисање, аудио и видео снимање у згради суда, као и јавно приказивање, може се обавити уз претходно прибављено писмено одобрење Председника суда.

Фотографисање, аудио и видео снимање у згради суда, ван тока судског поступка, одобравају Председник Вишег суда у Ужица, који управља зградом у којој се налазе просторије Основног суда у Ужицу, као и председник Основног суда у Ужицу.

Захтев за снимање и фотографисање у згради суда (акредитацију) представници средстава јавног информисања могу поднети непосредно председнику Вишег суда или председнику Основног суда у Ужицу. Уколико се молба за фотографисање и снимање поднесе председнику Основног суда, исти ће по службеној дужности захтев доставити на одобрење и од стране председника Вишег суда.

Захтев за фотографисање и снимање у просторијама Основног суда у Ужицу може се поднети писменим путем, предајом молбе у канцеларији за пријем у седишту суда, соба број 17, у судскoj јединици у Бајиној Башти соба број 1, затим преко факса 00 381 31 513 104, као и електронским путем на адресу uprava@ue.os.sud.rs.

Захтев за фотографисање и снимање (акредитацију) неопходно је поднети благовремено, најкасније дан пре фотографисања и снимања ради благовременог одлучивања.

Из практичних разлога и ради благовременог поступања по поднетој молби за снимање и фотографисање (акредитацији), пожељно је да представници средстава јавног информисања о поднетој молби обавесте портпарола суда.

Захтев за новинарску акредитацију можете преузети овде

Фотографисање, аудио и видео снимање на рочиштима у циљу јавног приказивања снимка обавља се по одобрењу председника суда, уз претходно прибављену сагласност председника већа, судије и писаног пристанка странака и учесника снимљене радње.

Приликом давања одобрења за фотографисање и снимање водиће се рачуна о интересовању јавности, интересу поступка, приватности и безбедности учесника у поступку.

Фотографисање, аудио и видео снимање у судници, након прибављеног одобрења, обављаће се под надзором судије, на начин који обезбеђује несметан ток суђења и ред у судници.

Видео и звучно (магнетофонско) снимање на главном претресу у кривичном поступку и јавно приказивање (репродуковање) снимка ван случајева одређених Законика о кривичном поступку обавља се по одобрењу председника Врховног касационог суда, уз претходно прибављено мишљење председника већа, судије и сагласност странака.

Након прибављеног одобрења, фотографисање и снимање обављаће се под надзором судије, на начин који обезбеђује несметан ток суђења и ред у судници.

Приликом давања одобрења за фотографисање и снимање водиће се рачуна о интересовању јавности, интересу поступка, приватности и безбедности учесника у поступку.

Образац молбе за фотографисање и снимање у судници

Лица која присуствују главној расправи, односно главном претресу, не смеју носити оружје нити опасно оруђе, што се не односи на службена лица - чуваре лица која учествују у поступку.

СЕКЦИЈА ЗА ПР У СУДОВИМА www.pr-sudovi.rs

@ 2011. Основни суд Ужице