Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » Судски поступци » Кривични поступак

Кривични поступак

СВАКО СЕ СМАТРА НЕВИНИМ ДОК СЕ ЊЕГОВА КРИВИЦА ЗА КРИВИЧНО ДЕЛО НЕ УТВРДИ ПРАВОСНАЖНОМ ОДЛУКОМ НАДЛЕЖНОГ СУДА

Кривични поступак регулисан је Закоником о кривичном поступку.
  • Кривично одељење и веће из чл.21 ст.4 ЗКП ,
  • Окривљени- значење израза из ЗКП,
  • Уверење да се против лица не води поступак истраге или кривични поступак
  • Дозвола за посету притвореним лицима
  • Таксе у кривичном поступку.

 

КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ ОВОГ СУДА

          Судије кривичног одељења овог суда су:

1.Председник већа-судија Лазо Ђоковић – прво веће,
2.Председник већа-судија Дејан Влаховић - друго веће,
3.Председник већа-судија Вишеслав Зотовић – треће веће.

            Судија за претходни поступак овог суда је:

1.Судија Лазо Ђоковић
             

 

КРИВИЧНО ВЕЋЕ ОВОГ СУДА ИЗ ЧЛ. 21 СТ.4 ЗКП

            Кривично веће овог суда из чл. 21 ст. 4 ЗКП чине:

1. Председник суда, судија Лазо Ђоковић
2. Судија Дејан Влаховић,
3. Судија Вишеслав Зотовић,

Председник и чланови „КВ“ Већа одрђују се из састава кривичног одељења, а у случају њихове спречености допуна ће се вршити судијама које поступају у грађанској материји и то судије: Душица Мићић, Јелена Чуповић, Тамара Јованетић и Зорица Весовић.

Председник кривичног одељења је судија Вишеслав Зотовић, а његов заменик је судија Дејан Влаховић који је такође и председник кривичног одељења судске праксе.

Судијски помоћници у кривичном одељењу су Александра Шућуровић и Никола Смиљанић.

 

Окривљени


Осумњичени је лице према коме је због постојања основа сумње да је учинило кривично дело надлежни државни орган у предистражном поступку предузео радњу прописану овим закоником и лице против кога се води истрага;

Окривљени је лице против кога је подигнута оптужница која још није потврђена, или против кога је поднет оптужни предлог, приватна тужба или предлог за изрицање мере безбедности обавезног психијатријског лечења, а главни претрес или рочиште за изрицање кривичне санкције још није одређено, односно израз који служи као општи назив за осумњиченог, окривљеног, оптуженог и осуђеног;

Оптужени је лице против кога је оптужница потврђена и лице за које је поводом оптужног предлога, приватне тужбе или предлога за изрицање мере безбедности обавезног психијатријског лечења одређен главни претрес или рочиште за изрицање кривичне санкције у скраћеном кривичном поступку;

Осуђени је лице за које је правноснажном одлуком суда утврђено да је учинилац кривичног дела или противправног дела одређеног у закону као кривично дело, осим ако се на основу одредаба Кривичног законика сматра неосуђиваним;ЗАКОНИ:
- Законик о кривичном поступку,
- Кривични законик Републике Србије.
Ове законе можете преузети линком на сајт Народне скупштине Републике Србије www.parlament.sr.gov.yu

Одређене информације везане за поступање са  кривичним предметима овог суда могу се добити у кривичној писарници овог суда, соба 32, 2. спрат, тел. 031/513-105 локал 143, која са странкама ради од 10.00  до 14.00 сати.

 

 

@ 2011. Основни суд Ужице