Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » Односи са јавношћу » Начело јавности

Начело јавности

Начело јавности суђења, изражено je кроз принцип да суд одлучује на основу јавног расправљања и има за циљ да упозна грађане са остваривањем судске функције, да им омогући да упознају прописе у одређеним областима и да утичу на рад правосуђа и поштовање права.
Судски поступак је начелно јаван, што подразумева право свих грађана старијих од 16 година да присуствују процесним радњама које се предузимају у судском поступку и њихово право да буду информисани о току и резултату судског поступка.

Након подизања оптужнице и њеног потврђивања, начело јавности суђења се доследно остварује, што подразумева право свих лица старијих од 16 година да присуствују главном претресу у кривичном поступку и изрицању пресуде. Изузетак је кривични поступак који се води према малолетницима.

У грађанском (парничном) поступку такође је законом изричито прописан принцип јавности главне расправе, што подразумева право лица старијих од 16 година да присуствују и прате судску расправу, а што је у пракси често ограничено због недовољног капацитета судских просторија. Изузетак су поједине врсте парничних поступака у којима је законом искључена јавност: брачни спорови; спорови из односа родитеља и деце.
Без обзира на законом прокламовано начело јавности суђења, постоји могућност да суд искључи јавност са главне расправе у парничном поступку или јавност са главног претреса у кривичном поступку, из разлога који су законом прописани (интерес чувања службене, пословне или личне тајне, интерес јавног реда или разлози морала итд). Када  одлучи да искључи јавност, суд мора одлуку о томе донети у форми образложеног решења, које се јавно објављује, и тада расправи или претресу могу да присуствују само странке и, по дозволи суда, службена лица и научни радници који су обавезни да чувају као тајну све што су сазнали на расправи или претресу. И у случају када је јавност главног претреса или главне расправе била искључена, постоји обавеза суда да јавно изрекне пресуду, односно да јавно прочита пресуду. Уколико је суд незаконито искључио јавност у поступку, то би представљало битну повреду поступка који води укидању судске одлуке од стране вишег суда у поступку по жалби.

Поступак по жалби је и у кривичном и у парничном поступку нејаван, јер другостепени суд одлучује о жалби на нејавној седници, изузев када другостепени суд отвара расправу или главни претрес, којима грађани могу присуствовати.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@ 2011. Основни суд Ужице