Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » О суду » Надлежност

Надлежност

Сходно одредбама члана 22. Закона о уређењу судова Основни суд у Ужицу у првом степену суди за кривична дела за која је као главна казна предвиђена новчана казна или казна затвора до десет и десет година ако за поједина од њих није надлежан други суд и одлучује о молби за престанак мере безбедности или правне последице осуде за кривична дела из своје надлежности.

У грађанскоправним споровима Основни суд у првом степену суди ако за поједине од њих није надлежан други суд и води извршне и ванпарничне поступке за које није надлежан неки други суд.

У првом степену Основни суд суди и у стамбеним споровима; споровима поводом заснивања, постојања и престанка радног односа; о правима, обавезама и одговорностима из радног односа; о накнади штете коју запослени претрпи на раду или у вези са радом; споровима поводом задовољавања стамбених потреба на основу рада.

Основни суд пружа грађанима правну помоћ, међународну правну помоћ ако није надлежан други суд и врши друге послове одређене законом.

Законом се може предвидети да у одређеним врстама правних ствари поступају само неки основни судови са подручја истог вишег суда.

Непосредно виши суд за Основни суд у Ужицу је Виши суд у Ужицу када је то одређено Закона о уређењу судова, као и за питања унутрашњег уређења судова и примене Закона о судијама.

Виши суд у Ужицу у другом степену одлучује о жалбама на следеће одлуке Основног суда у Ужицу:

 • о одређивању мера обезбеђења присуства окривљеног,
 • за кривична дела за која је прописана новчана казна и казна затвора до пет година, и на
 • решења у грађанскоправним споровима; на пресуде у споровима мале вредности; у ванпарничним поступцима.
 • у извршним поступцима и поступцима обезбеђења.

Апелациони суд у Крагујевцу одлучује о жалбама:

 • на одлуке основних судова у кривичном поступку, ако за одлучивање о жалби није надлежан Виши суд;
 • на пресуде основних судова у грађанскоправним споровима, ако за одлучивање о жалби није надлежан Виши суд.

Сходно Закону о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава који се примењује од 01. јануара 2014. године Основни суд у Ужицу својом надлежношћу поред града Ужица покрива и општине Бајина Башта и Чајетина.

Седиште суда је у Ужицу, док се у Бајиној Башти налази судска јединица Основног суда у Ужицу.

У овом суду грађани могу:

 • Покренути оставински поступак;
 • Саставити и депоновати тестамент;
 • Оверити уговор о доживотном издржавању;
 • Дати наследничку изјаву;
 • Добити потврду да се против лица не води истрага или кривични поступак;
 • Добити потврду правоснажности и извршности одлуке коју је донео овај суд,
 • Добити информацију о броју предмета и имену судије, да ли је заказано рочиште, разгледати списе, затражити фотокопију и препис одређених докумената из списа предмета.

Права и обавезе председника суда Члан 52. и 53. Закона о уређењу судова Председник суда представља суд, руководи судском управом и одговоран је за правилан и благовремен рад суда.

Председник суда обезбеђује законитост, ред и тачност у суду, налаже отклањање неправилности и спречава одуговлачење у раду, одређује браниоце по службеној дужности по азбучном реду са листе адвоката које доставља адвокатска комора, стара се о одржавању независности судија и угледу суда и врши друге послове одређене законом и Судским пословником.

Суд има једног или више заменика председника суда, који замењује председника суда у случају спречености или одсутности.

Када суд има више од једног заменика председника суда, председник суда одређује једног заменика који га замењује.

Поједине послове судске управе председник суда може поверити заменику председника суда или председницима одељења и управитељу писарнице.

Председник суда не може поверити одлучивање о правима судија на основу рада, утврђивање годишњег распореда послова, одлучивање о радним односима судског особља у случају када је то законом одређено, као и о удаљењу судије и судије поротника са дужности.

Према подацима Републичког завода за статистику град Ужице заузима територију од 667 км2,  општина Бајина Башта 673 км2 а општина Чајетина 647 км2, тако да Основни суд у Ужицу својом надлежношћу обухвата територију од 1987 квадратних километара. Према истом извору град Ужице има 41 насеље (од којих је 1 општина Севојно), општина Бајина Башта 36 насеља, а општина Чајетина 24 насеља. Према попису из 2011. године град Ужице имао је 78.648,00 становника (од чега 52.648,00 становника живи у градском реону који обухвата Ужице, док у Севојну живи 7.101,00 становника), општина Бајина Башта имала је 26.022,00 становника (од чега у граду живи 9.149,00 становника), а општина Чајетина имала је 14.745,00 становника (од чега у Чајетини живи 3.336,00 становника док на Златибору живи 2.821,00 становник).

 

@ 2011. Основни суд Ужице