Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » О суду » Одевање

Одевање судија, судског особља, странака и других учесника у судском поступку

Судије, судије поротници, странке и судско особље обавезни су да се одевају прикладно, на начин којим се чува углед суда и лично достојанство. Судским пословником је прописано да се о прикладном одевању судског особља стара  секретар суда, односно организатор послова у суду (менаџер суда).

Такође је Судским пословником прописано да судије у току суђења на расправама, претресима и јавним седницама носе службену одећу -  тога.

Тога се разликује у зависности од ранга суда (црна са детаљима боја државне заставе). Детаљи на тоги судије првостепеног суда су беле боје, другостепеног суда плаве боје, а Врховног касационог суда црвене боје.

Председник Врховног касационог суда преко тоге носи позлаћену колајну, са медаљоном на коме је грб Републике Србије, испод кога је натпис "Врховни касациони суд".

Тога се не носи ван просторија суда. Чува се и одлаже у посебној просторији у суду. О одржавању тоге стара се судска управа, а трошкови одржавања падају на терет буџетских средстава суда.

Судско особље у току суђења на расправама, претресима и јавним седницама може да носи службену одећу.

Приликом рада и боравка у судници судско особље које не носи службену одећу, странке и други учесници у судском поступку не могу носити спортску одећу (тренерке, патике, папуче и сл.), као ни другу одећу која није примерена природи и озбиљности посла који се обавља у судници.

О прикладном одевању у судници стара се судија који води поступак и овлашћен је да неприкладно одевене удаљи из суднице.

Правосудна стража неће дозволити улазак у судску зграду неприкладно одевеним лицима (у шорцевима, кратким панталонама, мајицама без рукава и сл.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@ 2011. Основни суд Ужице