Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » О суду » Приступ особа са инвалидитетом

Приступ особа са инвалидитетом

Основни суд у Ужицу радом на пројекту ,,Унапређење доступности правде у судовима у Републици Србији,, омогућио је особама са ивалидитетом  самосталан приступ у зграду правосудних органа у Ужицу.

Лица у инвалидским колицима, као и лица која се отежано крећу у зграду Основног суда у Ужицу могу самостално приступити путем степеничне платформе (лифта) који се налази на улазу у зграду са десне стране, а уколико је потребна помоћ исту ће пружити припадници правосудне страже.

Основни суд у Ужицу поседује и инвалидска колица, па уколико се лице отежано креће помоћ може затражити од правосудне стране, која ће тој особи ставити на располагање и поменута колица.

Основни суд у Ужицу у згради правосудних органа користи неколико просторија у приземљу зграде, први и други спрат.
Зграда правосудних органа поседује унутрашњи лифт.

Уколико особа са инвалидитетом сматра да ће јој кретање по згради уз помоћ унутрашњег лифта бити отежано, може се обратити судској управи овог суда на тел. 031/513-104 или путем е-мејла овог суда uprava@ue.os.sud.rs, а суд ће у оквиру својих могућности предузети све потребне мере да посао због кога посећује суд обави у приземљу зграде.

 

Саслушање особа са инвалидитетом

Закон о парничном поступку и Законик о кривичном поступку предвиђају додатна правила за саслушање странке, окривљеног, оштећеног и сведока који је особа са оштећеним слухом или особа која отежано говори.
Када је реч о особи оштећеног слуха питања ће му се поставити писмено, а уколико има отежан говор на питања ће писмено одговарати. Ако се саслушање не може извршити на овакав начин, позваће се као тумач лице које се са сведоком може споразумети.


Обавезна одбрана

Закоником о кривичном поступку предвиђена је посебна заштита особа са инвалидитетом прописивањем обавезног присуства браниоца приликом првог саслушања окривљеног који због хендикепа није у могућности да се успешно брани.


Заклетва

У оквиру кривичног поступка предвиђена су посебна правила за заклињање сведока. Особе које се саслушавају као сведоци а имају оштећени слух потписују текст заклетве, док особе оштећеног слуха које не знају да читају и пишу заклињу се уз помоћ тумача.

Када је реч о особама са оштећеним видом председник већа чита текст заклетве коју затим понавља сведок.

 

ЗАКОН О СПРЕЧАВАЊУ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ


Закон о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом („Сл гласник РС бр. 33/2006 и 13/2016“).

Закон, пре свега, дефинише ко су „особе са инвалидитетом“, шта се сматра под појмом „дискриминације“, а шта је „дискриминаторско понашање“. Такође, закон дефинише „органе јавне власти“ и које су све њихове обавезе у погледу забране дискриминације.

Прописана је општа дискриминација, као и посебни случајеви дискриминације. Ради заштите од дискриминације због инвалидности  предвиђена су и посебна правила парничног поступка.

Закон уводи и прекршајну одговорност за правна и одговорна физичка лица која поступе супротно одредбама овог закона које забрањују дискриминацију због инвалидности. Предвиђено је и низ мера за подстицање равноправности особа са инвалидитетом.

 

@ 2011. Основни суд Ужице