Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » О суду » Радно време

Радно време и судски одмор

Радно време

Радно време Oсновног суда у Ужицу, као и судској једини овог суда у Бајиној Башти је од 07,30 до 15,30 часова.

У оквиру дневног распореда радног времена пауза у Основном суду у Ужицу и у судској једини је од 09,00 до 09,30 часова.

Службе овог суда за пријем и оверу са странкама раде у току прописаног радног времена од 07,30 до 15,30 часова, док писарнице са странкама раде од 10,00 до 14,00 часова.

Радно време суда одређује председник Врховног касационог суда, а у оквиру одређеног радног времена дневни распоред радног времена утврђује председник суда.

Радње које се по одредбама појединих процесних закона сматрају хитним, тако да не трпе одлагање, спроводе се без обзира на прописано радно време.Започета рочишта, чије би одлагање изазвало непотребне трошкове или одуговлачење поступка, довршиће се и након редовног радног времена.

 

Судске радње које се предузимају у дане када се не ради

Ван прописаног радног времена се, по одобрењу председника, могу обављати само послови који не трпе одлагање.

Годишњим распоредом послова председник распоређује судије и судско особље за спровођење радњи које се по одредбама процесних закона сматрају хитним, а који ће наизменично бити у суду у дане и време када суд не ради, или ће бити у приправности да дођу у суд или спроведу такве радње када се за то укаже потреба. О том распореду обавештавају се надлежни јавни тужилац и полиција.

У местима у којима се налази седиште вишег суда и једног или више основних судова, као и када је више судова смештено у истој згради, председници тих судова се могу споразумети да у приправности буду судије и судско особље само једног суда.

 

Распоред коришћења годишњег одмора

Приликом сачињавања распореда коришћења годишњег одмора води се рачуна о томе да у суду остане довољан број судија и судског особља како би се обезбедило несметано вођење поступка у предметима за које је законом прописана хитност у поступању (притворским, истражним, поступцима према малолетницима, кривичном поступку када је малолетник оштећено лице, пуштања на условни отпуст, радним споровима, предметима сметања државине, породичним споровима, по предлогу за обезбеђење доказа, одређивање привремених мера, меничним, чековним и стечајним поступцима, споровима у вези са јавним информисањем, прекршајним поступцима хитне природе и сл.).

 

@ 2011. Основни суд Ужице