Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » О суду » Шта суд не ради

Шта суд не ради

Надлежности неких од институција на територији града Ужицаи општина Бајина Башта и Чајетина

ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА


Полицијска управа Ужице
Улица: Наде Матић број 8
031/513-688

Полицијска испостава Севојно
Улица: Mиливоја Марића бб
031/531-978

Полицијска станица у Бајиној Башти
Улица: Браће Нинчића број 32
031/862-177

Полицијска станица Чајетина
Улица: Краља Александра број 37
031/831-425

Полицијска испостава Златибор
Улица: Краљев Трг број 7
031/841-039

Грађани могу у Полицијској управи – Плицијским испоставама:

 • ПРИЈАВИТИ припрему или извршење кривичних дела и учиниоца,
 • Извадити ЛИЧНУ КАРТУ,
 • Пријавити промену ПРЕБИВАЛИШТВА,
 • Пријавити и одјавити БОРАВИШТЕ,
 • Извадити ПАСОШ,
 • Извадити ВОЗАЧКУ ДОЗВОЛУ,
 • Извршити РЕГИСТАРАЦИЈА ВОЗИЛА,
 • Регулисати питање ДРЖАВЉАНСТВА ( захтев, отпуст...),
 • Извадити ДОЗВОЛУ за ношење оружја,
 • Пријавити боравиште СТРАНАЦА итд.

ЛОКАЛНА УПРАВА


ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА УЖИЦА
Улица: Димитрија Туцовића број 52,31000 Ужице
тел. централа број: 031/513-455

ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА
Улица: Душана Вишића број 28, 31250 Бајина Башта
тел. број: 031/862-366

ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА
Улица: Александра Карађорђевића број 28, 31310 Чајетина
тел. број: 031/831-151
Надлежни су  између осталог и за:

 • правну помоћ грађанима;
 • оверу потписа, преписа и рукописа;
 • издавање уверења о држављанству;
 • издавање извода из матичне књиге рођених, венчаних и умрлих;
 • промена имена, презимена;
 • венчања;
 • давање извода из бирачких спискова;  
 • издавање грађевинских дозвола (за физичка лица);
 • издавање употребних дозвола (за физичка лица);
 • издавање решења о постављању привремених објеката (киоска на јавним површинама);
 • доношење решења о рушењу бесправно подигнутих објеката и објеката који одступају од одобреног пројекта;
 • доношење решења из области комуналне инспекције у вези сузбијања уличне продаје;
 • уклањање бесправних објеката са јавних површина;
 • давање извода из техничке документације.
 • отварање занатских, трговинских и услужних радњи;
 • отварање радних књижица;
 • остваривање права на накнаду из борачке и инвалидске заштите;
 • давање социјалних накнада,
 • издавање решења у управном поступку по пречем праву градње експропријације, деекспропријације и изузимање земљишта.ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  УЖИЦЕ
Улица: Видовданска број 32 А  
тел. централа број: 031/522-075, факс 512-340

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  БАЈИНА БАШТА
Улица: Кнеза Милана Обреновића број 44  
тел. број: 031/861-023

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЧАЈЕТИНА
Улица: Краља Александра број 28  
тел. број: 031/831-785
Центар за социјални рад је установа социјалне заштите која врши јавна овлашћења у области социјалне и породично-правне заштите. Делатност  Центра је социјална заштита, социјални рад и породично правна-заштита, а регулисана је Законом о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана, Породичним законом, Кривичним законом - одредбе које се односе на малолетне учиниоце прекршајних дела и другим прописима.

 

ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО


Јавно тужилаштво је самостални државни орган који гони учиниоце кривичних дела и других кажњивих дела и предузима мере за заштиту уставности и законитости.

Јавно тужилаштво врши своју функцију на основу Устава, закона, потврђеног међународног уговора и прописа донетог на основу закона.

Републичко јавно тужилаштво је највише јавно тужилаштво у Републици Србији. Седиште Републичког јавног тужилаштва је у Београду.

Јавно тужилаштво чине јавни тужилац, заменици јавног тужиоца и особље јавног тужилаштва. Функцију јавног тужилаштва врши јавни тужилац. Сви у јавном тужилаштву подређени су јавном тужиоцу.

Јавно тужилаштво Републике Србије чине Републичко јавно тужилаштво, апелациона јавна тужилаштва, виша јавна тужилаштва, основна јавна тужилаштва и јавна тужилаштва посебне надлежности.

Јавна тужилаштва посебне надлежности су Тужилаштво за организовани криминал и Тужилаштво за ратне злочине.

Републичко јавно тужилаштво, Тужилаштво за организовани криминал и Тужилаштво за ратне злочине, оснивају се за територију Републике Србије.

Тужилаштво за организовани криминал и Тужилаштво за ратне злочине имају седиште у Београду.

Апелационо јавно тужилаштво оснива се за подручје апелационог суда.

Више јавно тужилаштво оснива се за подручје вишег суда, а основна јавна тужилаштва се оснивају за подручје основног суда.

Јавно тужилаштво може имати посебно одељење, које се образује за гоњење одређених кривичних дела, у складу са посебним законом.

Тужилаштво за организовани криминал може имати одељења ван свог седишта, у складу са посебним законом.

Стварна надлежност јавног тужилаштва одређује се у складу са одредбама закона које важе за утврђивање стварне надлежности суда, осим када законом није друкчије одређено. Месна надлежност јавног тужилаштва одређује се у складу са законом којим се уређују седишта и подручја јавних тужилаштава.

Стварна и месна надлежност Основног јавног тужилаштва у Ужицу поклапа са стварном и месном надлежношћу Основног суда у Ужицу.

Нижи јавни тужилац подређен је непосредно вишем јавном тужиоцу, а ниже јавно тужилаштво непосредно вишем јавном тужилаштву.

Основно јавно тужилаштво је ниже у односу на више јавно тужилаштво, а више јавно тужилаштво је ниже у односу на апелационо јавно тужилаштво. Јавно тужилаштво посебне надлежности и апелационо јавно тужилаштво је ниже у односу на Републичко јавно тужилаштво.

Сваки јавни тужилац је подређен Републичком јавном тужиоцу и свако јавно тужилаштво Републичком јавном тужилаштву.

Јавни тужилац врши надлежност јавног тужилаштва непосредно или преко заменика.
Код гоњења за кривична дела, привредне преступе и прекршаје, јавни тужилац поступа пред судом и другим државним органом, предузимајући радње на које је законом овлашћен.

Јавни тужилац поступа у парничном, управном, извршном, ванпарничном и другом поступку, вршећи при томе радње на које је посебним законима овлашћен.

Јавни тужилац поступа у границама своје стварне и месне надлежности, у оквиру надлежности органа пред којим поступа. Тако, је Републички јавни тужилац надлежан да поступа пред свим судовима и другим органима у Републици Србији и да предузима све радње на које је јавно тужилаштво овлашћено. Апелациони јавни тужилац надлежан је да поступа пред Апелационим судом,  Виши јавни тужилац пред вишим судом. Коначно, Основни јавни тужилац поступа пред основним судом, а у седишту привредног суда или седишту одељења тог суда поступа и пред тим судом односно одељењем тог суда.


ВИШЕ И ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У УЖИЦУ
Налази се у згради правосудних органа, у улици Нада Матић број 6
Телефон 514-248

 

ПРЕКРШАЈНИ СУДОВИ

Основна функција прекршајних судова је  вођење поступка и доношење одлука у прекршајном поступку.

Прекршајни суд у првом степену суди у прекршајним поступцима ако није надлежан орган управе, одлучује о жалбама на одлуке које у прекршајном поступку доносе органи управе и врши друге послове одређене законом.

Виши прекршајни суд одлучује о жалбама на одлуке прекршајних судова, о сукобу и преношењу месне надлежности прекршајних судова и врши друге послове одређене законом.

Прекршајни суд у Ужицу основан је за територију општина Бајина Башта и Чајетина и за град Ужице, с тога осим седишта суда у Ужицу има своја одељења у Бајиној Башти и Чајетини.

У наведеним одељењима се суди и предузимају се друге судске радње.

ПРЕКРШАЈНИ СУД У УЖИЦУ
 Улица: Марије Маге Магазиновић број 11
Телефон 031/517-590
Телефон 031/315-00-86
Телефон 031/315-00-87
Одељење у Бајиној Башти смештено је у зграду судске јединице Основног суда у Ужицу у Бајиној Башти, у улици Душана Вишића бр.1.
Одељење у Чајетини налази се у улици Краља Александра бр. 28, Чајетина.

 

@ 2011. Основни суд Ужице