Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » О суду » Судијски помоћници

Судијски помоћници

Послови судијског помоћника

Према Закону о уређењу судова Судијски помоћник помаже судији, израђује нацрте судских одлука, проучава правна питања, судску праксу и правну литературу, израђује нацрте правних схватања, усвојена правна схватања припрема за објављивање и самостално или уз надзор и упутства судије врши послове одређене законом и Судским пословником.

Према важећем Судском пословнику судијски помоћник проучава предмете које му додели судија и припрема их за суђења, обавља поверене послове у припремном одељењу, сачињава записник о састанцима, седницама већа и одељења, припрема стручне извештаје, анализе и обавештења по налогу судије, узима изјаве странака на записник, обрађује притужбе грађана и обавља друге послове утврђене годишњим распоредом послова и актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у суду.

Судијском помоћнику може се поверити и обављање других послова под надзором судије, као што су: израда нацрта одлуке која се односи на испитивање процесних претпоставки за вођење поступка, нацрт судске одлуке, нацрт одлуке о дозвољености правног лека, припремање реферата за судију известиоца, одређивање висине судске таксе, разврставање предмета и сл.

 

Звања судијских помоћника

Судијски помоћници стичу следећа звања: судијски сарадник, виши судијски сарадник и судски саветник.

Звање судијског сарадника може стећи лице које има положени правосудни испит, а звање вишег судијског сарадника лице које после положеног правосудног испита има најмање две године радног искуства у правној струци.

Звање судског саветника може стећи онај ко испуњава услове за судију вишег суда.

 

Судски саветник

Судски саветник врши стручне послове значајне за судско одељење или цео суд. Звање судског саветника постоји у судовима републичког ранга. У Врховном касационом суду постоји звање саветника Врховног касационог суда, које се стиче у складу са Пословником о уређењу и раду Врховног касационог суда.

 

Оцењивање рада судијског помоћника

Рад судијског помоћника оцењује се једном годишње.

Рад судијског помоћника који је у току календарске године радио краће од шест месеци не оцењује се за ту годину. 

 

Надлежност за оцењивање

Рад судијског помоћника оцењује председник суда, по прибављеном мишљењу седнице одељења у које је судијски помоћник распоређен.

Кад судијски помоћник није распоређен у одељење суда, мишљење се прибавља од судије или већа с којим судијски помоћник ради.

 

Оцене

При оцењивању вреднују се обим и квалитет посла, савесност, предузимљивост и објављени стручни и научни радови.

Оцењивање рада судијских помоћника врши се на основу објективних и јединствених критеријума које утврђује Високи савет судства.

Оцене су: "не задовољава", "задовољава", "добар", "истиче се" и "нарочито се истиче".

Виши судијски сарадник чији је рад најмање две године узастопно оцењен са "нарочито се истиче" може стећи звање судског саветника и ако не испуњава услове за судију вишег суда.

 

Решење о оцени

Председник суда доноси решење о оцени судијског помоћника.

На решење о оцени судијски помоћник има право да уложи приговор радном телу Високог савета судства, у року од 15 дана од дана пријема решења о оцени.

 

Обука

Програм обуке судијских помоћника прописује институција надлежна за обуку у правосуђу, уз сагласност Високог савета судства.

Судијски помоћник може одређено време бити упућен на обуку у други суд, државни орган или орган јединице локалне самоуправе.

 

Судијски помоћници у Основном суду у Ужицу су:

Судијски сарадници

име

кабинет

Парнично одељење

Бранко Ђерић

25а

Парнично одељење

Владимир Митровић

25а

Парнично одељење

Јелена Радојевић

47

Парнично одељење

Бранко Вукомановић

47

Парнично одељење

Милица Мирјачић

25

Парнично одељење

Војин Јосиповић

25

Парнично одељење

Анђела Пековић

37

Извршно и ванпарнично одељење

Мирјана Филиповић

48

Кривично одељење

Александра Шућуровић

13

Кривично одељење

Никола Смиљанић

13

Парнично и ванпарнично одељење

Олга Ивановић

Бајина Башта

@ 2011. Основни суд Ужице