Почетна страна
О суду
Судски поступци
Судске писарнице
Преузимање докумената
Таксена тарифа
Вести и саопштења
Односи са јавношћу
Информатор
Унутрашњи акти суда
Судска пракса
Oгласна табла
Јавни конкурси
Приступ информацијама
Помоћ у поступцима
Медијација
Узбуњивачи
Притужбе странака
Заштита права на суђење у разумном року

Јавне набавке
Портал судова Србије
Контакт са нама
Питања и одговори
Наде Матић 4
31102 Ужице

  

Почетна » Судски поступци » Врсте судских поступака

Врсте судских поступака

СУДСКИ ПОСТУПАК је законом регулисан поступак у којем се одлучује о правима и обавезама физичких или правних лица или о кривичној оптужби против одређеног лица.

Грађански поступак је заједнички назив за парнични, извршни и ванпарнични судски поступак.

Парнични поступак je један од грађанских судских поступака који  је регулисан правилима грађанског процесног права и подразумева   поступак у коме се остварује судска заштита грађанских права. То је  општи, основни, примарни и редовни метод правне заштите за  подручје грађанско правних односа. Примењује се када изричитим   законским прописом није предвиђен неки други грађански судски  поступак.

Ванпарнични поступак је систем правних норми које уређују  поступање суда у ванпарничним правним стварима.

Извршни поступак je поступак који се покреће поводом одлуке којом је суд утврдио да има места правној заштити и наложио туженом да према другој страни испуни дужност одговарајућег  понашања.

Кривични поступак је законом регулисан поступак који се покреће када постоји основана сумња да је одређено лице учинило кривично дело, а који се може окончати пресудом, обуставом поступка или одбацивањем оптужног акта. У овом поступку се утврђује да ли је неко лице учинило кривично дело, да ли је одговорно и да ли ће му суд изрећи кривичну санкцију.

Управни спор je спор о законитости управног акта на чије покретање има право, са једне стране, појединац или правно лице, односно други овлашћени субјект ако сматра да му је управним актом повређено какво право или интерес заснован на закону, а са друге стране законом овлашћени државни орган када сматра да је управним актом повређен закон у корист појединца или правног лица, а на штету друштвене заједнице.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@ 2011. Основни суд Ужице